ร้องเรียน-แจ้งทุจริต

ข้อความที่ส่งจากส่วนการร้องเรียน-แจ้งทุจริต

     1. ข้อความที่ส่งจากหน้านี้ จะส่งถึงอีเมล์ส่วนตัว (Gmail) ของผู้บริหารสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว เท่านั้น
     2. จะมีเฉพาะผู้บริหารสูงสุด ที่รับทราบข้อมูลจากหน้านี้ และข้อมูลจะเป็นความลับเฉพาะ
     3. ไม่ต้องมีการระบุข้อมูลของผู้แจ้ง
     4. เพื่อความน่าเชื่อถือของเรื่องที่แจ้ง ควรอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยละเอียดและช่วงวันที่เกิดเหตุ (หรือโดยประมาณ)