เครื่องมือ (สำหรับช่างซ่อมเครื่องมือวัดและทดสอบ)

 

                  
1  PT100 Simulator & Calibrator Thermal Transfer Fluid  น้ำยาแปลงสนิม 
         
2  เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า     -  
         
3