MTO-02-12 Water Bath with over head stirrer ( อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดพิเศษ พร้อมระบบ การปั่นกวนสารตัวอย่าง )

 

 

Abstract :

    

 

         เมื่อ ต้องการอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดพิเศษ   พร้อม  ระบบ การปั่นกวน สารตัวอย่าง ไปพร้อม ๆ กัน


 

 

 
 
Concept :

 

1.  Digital circulation water bath

      1.1  Water bath มีขนาดพื้นที่ใช้งานตามความต้องการของลูกค้า

      1.2  มีระบบ Over head Stirrer 

      1.3  ควบคุมอุณหภูมิด้วย Digital PID Control with pt 100 Sensor   ให้ค่าความถูกต้องและความเที่ยงตรงสูง