MTO-02-11 WATER BATH SIZE 240 L ( อ่างน้ำขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมระบบทำความเย็น )

 

 

Abstract :

    

 

         เมื่อ ต้องการอ่างควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่พิเศษ 240 ลิตร   พร้อม

ระบบทำความเย็น

 

 

 

 
 
Concept :

 

1.  Digital circulation water bath

      1.1  Water bath มีขนาดพื้นที่ใช้งานตามความต้องการของลูกค้า

      1.2  มีระบบ Water Circulation  

      1.3  ควบคุมอุณหภูมิด้วย Digital PID Control with pt 100 Sensor   ให้ค่าความถูกต้องและความเที่ยงตรงสูง

      1.4  มีระบบทำความเย็น แยก โดยใช้  Chiller  และส่งผ่าน External Coil เพื่อทำความเย็นให้กับน้ำภายในอ่าง