2-09 - Hot water generator ( เครื่องสร้างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ พร้อมปั๊มหมุนเวียนน้ำ )

Abstract :

    

 

          เมื่อต้องการน้ำไปควบคุมอุณหภูมิของเครื่องมือ ต้องการน้ำหมุน

เวียน ไปใช้ภายนอก

 

 

 

 
 
Concept :

1.  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ แบบมีระบบหมุนเวียนน้ำออกไปใช้งานภายนอก

2.  ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital PID Control with pt100 Sensor ที่ให้ค่าความเที่ยงตรงสูง

3.  ระบบหมุนเวียนน้ำที่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิได้สูง ถึง 105 °c ( เกิน 90 °c ใช้Thermal Fluid )

4.  จุดต่อ น้ำเข้าออก สามารเปลี่ยนขนาดข้อต่อได้ตามขนาดสายยางตั้งแต่ 2 หุน ถึง 6 หุน

5.  มีพื้นที่ในอ่าง สามารถใช้แช่ตัวอย่างภายในได้