2-08- อ่างแก้วทนความร้อนสูง พร้อมระบบ Magnetic Stirrer ( Oil Bath with stirrer - glass transparent )

Abstract :

               

            อ่างแก้วทรงกระบอก เพื่อให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวอย่างที่แช่ภายในอ่าง สามารถทำอุณหภูมิได้สูงถึง 200
 °c พร้อมระบบ

การกวน แบบ
Magnetic Stirrer เพื่อให้อุณหภูมิภายในสม่ำเสมอ ลูกค้าใช้

สำหรับ ทดสอบหาจุดอุณหภูมิที่สารตัวอย่างเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็ง
 

 

 

 
 
Concept :

 

1. อ่างหลอดแก้วออกแบบพิเศษ สามารถทนความร้อนสูง และสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างที่แช่ไว้ภายในอ่าง

2. ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital PID Control with pt100 Sensor ที่ให้ค่าความเที่ยงตรงสูง

3. ระบบการวัดค่าอุณหภูมิของตัวอย่าง อีก 1 ชุด ซึ่งสามารถต่อพ่วงกับ ระบบควบคุมอุณหภูมิหลัก เพื่อบันทึกเข้า Software  ที่จัด ทำขึ้น

4. ระบบการกวน แบบ Magnetic Stirrer  ช่วยให้อุณหภูมิภายในอ่างมีความสม่ำเสมอทั่วกัน

5. สามารถต่อกับ Computer ผ่าน port RS-232 เพื่อควบคุมการทำงานและบันทึกค่าอุณหภูมิ ณ เวลาต่างๆ ได้ (Temperature Data Logger)


 
 
 
 
 
 

 

 


 
 
Abstract :
 
อ่างแก้วทรงกระบอก เพื่อให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่าง
 
ที่แช่ภายในอ่าง สามารถทำอุณหภูมิได้สูงถึง 200 °c พร้อมระบบการกวน
 
แบบMagnetic Stirrer เพื่อให้อุณหภูมิภายในสม่ำเสมอ ลูกค้าใช้สำหรับ
 
ทดสอบหาจุดอุณหภูมิที่สารตัวอย่างเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็ง  
    
 
 
 
 
 
           
Concept :
 

1. อ่างหลอดแก้วออกแบบพิเศษ สามารถทนความร้อนสูง และสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างที่แช่ไว้ภายในอ่าง

2. ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital PID Control with pt100 Sensor ที่ให้ค่าความเที่ยงตรงสูง

3. ระบบการวัดค่าอุณหภูมิของตัวอย่าง อีก 1 ชุด ซึ่งสามารถต่อพ่วงกับ ระบบควบคุมอุณหภูมิหลัก เพื่อบันทึกเข้า Software 

    ที่จัด ทำขึ้น

4. ระบบการกวน แบบ Magnetic Stirrer  ช่วยให้อุณหภูมิภายในอ่างมีความสม่ำเสมอทั่วกัน

5. สามารถต่อกับ Computer ผ่าน port RS-232  เพื่อควบคุมการทำงาน และบันทึกค่าอุณหภูมิ ณ เวลาต่างๆ ได้ 

   ( Temperature Data Logger )