2-07- Water circulation bath พร้อมชุดวงจร บอกขั้นตอนการทำงาน

Abstract :

    

           Water bath  ที่มีระบบสัญญาณไฟ แสดงสถานะการ ทำงานในแต่

ละช่วง เช่นการเริ่มต้นรออุณหภูมิ เมื่อถึงอุณหภูมิแล้วมี สัญญาณเตือนให้ใส่

ตัวอย่าง การเริ่มจับเวลาและการรอเพื่อนำตัวอย่างออก ซึ่งใช้ประโยชน์

สำหรับให้พนักงานสามารถทำงานได้ตรงตามขั้นตอนได้ อย่างง่ายดาย

 

 

 

 
 
Concept :

 

1. Water Bath  ขนาดใหญ่พร้อมระบบ Circulation หมุนเวียนน้ำ ที่อุณหภูมิ 95 °c

2. ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital PID Control with pt100 Sensor ที่ให้ค่าความเที่ยงตรงสูง

3. ระบบจับเวลาการทำงาน ( Timer )  พร้อมสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสง เมื่อครบเวลา

4. ระบบสัญญาณไฟ แบบ Tower  แบบหมุนได้ 270 องศา  เพื่อแจ้งขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ใช้งานทราบถึงขั้นตอนต่อไปที่จะ

    ต้องทำงาน ว่าจะต้องนำตัวอย่างเข้า หรือรอ หรือนำตัวอย่างออกจากอ่าง ( พร้อมป้ายข้อความภาษาไทย เข้าใจชัดเจน )