2-06-Very long water bath with special clamp - อ่างน้ำทรงยาวพิเศษ พร้อม ชุดยึดจับตัวอย่างเฉพาะงาน

Abstract :

    

 

           เมื่อ ต้องการอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบยาวเป็นพิเศษ ที่สามารถวาง

 ตัวอย่างเรียงหน้ากระดานได้ถึง 36 ตัวอย่างในครั้งเดียวกัน  พร้อมออกแบบ

 ชุดClamp สำหรับจับยึดตัวอย่างในแต่ละจุด

 

 

 

 

   
   
 
 
Concept :

 

1.  Digital circulation water bath

      1.1  Water bath มีขนาดพื้นที่ใช้งานภายในยาวถึง  2 เมตร

      1.2  มีระบบ Water Circulation  ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ

            สำหรับอ่างยาว เพื่อให้อุณหภูมิมีความสม่ำเสมอทั่วกัน ตลอดความยาว 2 เมตร

      1.3  ควบคุมอุณหภูมิด้วย Digital PID Control with pt 100 Sensor 

             ให้ค่าความถูกต้องและความเที่ยงตรงสูง

 2.  ชุด Clamp สำหรับยึดจับตัวอย่าง

      2.1. ชุด Clamp ออกแบบ และจัดทำให้เป็นพิเศษ

           เพื่อให้เหมาะสม กับตัวอย่างของลูกค้า ด้านหน้ามีลักษณะเป็นที่หนีบสปิง สวมใส่ตัวอย่างได้ง่ายด้านหลังเซาะร่องเป็นที่พักท่อตัวอย่าง

      2.2  ประคองตัวอย่างด้วยลวดสปริงชนิดพิเศษสำหรับจุ่มแช่ในน้ำ  เพื่อให้ตัวอย่างอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่เคลื่อนไหวไปที่อื่น

 
 
 
 
 
 

 

 


 

Abstract :
                 เมื่อต้องการอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบยาวเป็นพิเศษ ที่สามารถวางตัวอย่างเรียงหน้ากระดานได้ถึง 36 ตัวอย่างในครั้งเดียวกัน  พร้อมออกแบบชุดClamp สำหรับจับยึดตัวอย่างในแต่ละจุด
 
Concept :
 

1.  Digital circulation water bath

     1.1  Water bath มีขนาดพื้นที่ใช้งานภายในยาวถึง  2 เมตร

     1.2  มีระบบ Water Circulation  ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ

            สำหรับอ่างยาว เพื่อให้อุณหภูมิมีความสม่ำเสมอทั่วกัน    

            ตลอดความยาว 2 เมตร

     1.3  ควบคุมอุณหภูมิด้วย Digital PID Control with pt 100 Sensor 

            ให้ค่าความถูกต้องและความเที่ยงตรงสูง

 

2.  ชุด Clamp สำหรับยึดจับตัวอย่าง

     2.1. ชุด Clamp ออกแบบ และจัดทำให้เป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสม

            กับตัวอย่างของลูกค้า ด้านหน้ามีลักษณะเป็นที่หนีบสปิง

            สวมใส่ตัวอย่างได้ง่าย ด้านหลังเซาะร่องเป็นที่พักท่อตัวอย่าง

     2.2  ประคองตัวอย่างด้วยลวดสปริงชนิดพิเศษสำหรับจุ่มแช่ในน้ำ

            เพื่อให้ตัวอย่างอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่เคลื่อนไหวไปที่อื่น