3-05-เครื่องวิเคราะห์ อัตราการเกิดแก๊ส ( Volumetric Gas Analyser )

Abstract :

    

 

           เมื่อต้องการทราบว่า สารตัวอย่าง สามารถกำเนิด แก๊ส CO2 ได้มาก

 น้อยหรือช้าเร็ว เพียงใด


 

 

 

 

 
 
Concept :

1.       ระบบถังทดสอบตัวอย่าง ( Chamber )

1.1.  ระบบถังทดสอบ แบบ Double Jacket  ถัง 2 ชั้น มีน้ำไหนผ่านJacket เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการทดสอบตัวอย่างให้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องการทดสอบฃ

1.2.  สามารถยกถังออก เพื่อนำไปทำความสะอาดได้

2.          ระบบการปั่นตัวอย่าง

2.1.  มีระบบการปั่นกวน นวด ผสม ตัวอย่างให้เกิดปฎิกริยา

2.2.  มอเตอร์ สามารถถอดเข้าออก จากแกนปั่น ได้อย่างสะดวก

2.3.  ระบบ ควบคุมความเร็วรอบ แบบ Digital Control สามารถปรับความเร็วรอบและแสดงผล ค่าความเร็วรอบ เป็นแบบตัวเลขไฟฟ้า

3.       ระบบควบคุมอุณหภูมิ

3.1.  ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital PID Control

3.2.  มีระบบหมุนเวียนน้ำสู่ Jacket ของถังทดสอบ เพื่อควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่าง

4.       ระบบการการวัดค่า CO2

4.1.  ระบบการตรวจวัดค่า ปริมาณการเกิด CO2  แบบ Mass Flow Measurement

5.       ระบบ Software

5.1.  Software พิเศษ สำหรับการใช้งานกับเครื่องวัดค่า CO2

5.2.  สามารถบันทึกอัตราการเกิด CO2  ได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการ จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ

5.3.  สามารถบันทึกเป็นไฟล์  บันทึกสู่ Excel  หรือพิมพ์กราฟ ได้โดยตรง

5.4.  สามารถสอบเทียบ ค่าต่างๆได้จากหน้าจอ software นี้