3-02-Temperature - Humidity Chamber

Abstract :

     

          งานทดสอบผลิตภัณฑ์สีและเคมีภัณฑ์ ที่ต้องการทดสอบภายใต้

สภาวะแวดล้อม ที่มีความชื้นที่สูง เพื่อทดสอบความคงทนและการเปลี่ยน

แปลงสภาพของสีและ เคมีภัณฑ์