2-03 - Oil Bath with 4CH Magnetic Stirrer

Abstract :

     

       งานทดสอบหาค่าการระเหย ลักษณะงานที่ต้องการต้มสารตัวอย่างใน

 Flask จำนาน 4 ใบ ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เพื่อทดสอบสาร

 ระเหย และต้องการให้สารตัวอย่างภายใน Flask ทั้ง 4 ใบ ได้รับการกวน
 

 ให้มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาในระหว่างทดสอบ

 

 
 
Concept :
 
1. ระบบควบคุมอุณหภูมิ และอ่างทดสอบ
 
            อ่าง ทดสอบ ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อการติดตั้งชุด magnetic stirrerจำนวน 4 ชุด โดยใช้มอเตอร์ขับเพียง 1 ตัว และคำนวณระบบควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถควบคุมอุณภูมิ ที่ใช้งาน 120 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งรูปแบบการวางฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่แม่เหล็กของระบบ  magnetic stirrer  ซึ่งจะทำให้แม่เหล็กเสื่อมสภาพ  และต้องมีระยะที่เหมาะสมไม่ทำให้สูญเสียแรง
แม่เหล็ก ที่จะนำขับ magnetic bar ที่ใส่อยู่ในขวดทดลอง
 
2. Silicone Oil
 
            คำนวณ ค่าความหนืดของ SiliconeOil ที่จะต้องนำมาใช้เพื่อให้สามารถ ถ่ายเทอุณหภูมิ ภายในอ่างทดสอบได้อย่างเหมาะสม และให้ระบบควบคุมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
3. ระบบ Magnetic Stirrer
 
            ออกแบบระบบ manetic stirrer 4 ตำแหน่ง ภายในตัวอ่างทดสอบ โดยใช้ มอเตอร์ ขับเพียงตัวเดียว กำหนดระยะห่างในการว่างจุดหมุนเพื่อป้องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็ก ในแต่ละจุดหมุน
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
Abstract :
 
     งานทดสอบหาค่าการระเหย ลักษณะงานที่ต้องการต้มสารตัวอย่างใน
 
Flask จำนาน 4 ใบ ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เพื่อทดสอบสาร
 
ระเหย และต้องการให้สารตัวอย่างภายใน Flask ทั้ง 4 ใบ ได้รับการกวน
 
ให้มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาในระหว่างทดสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept :
 
1. ระบบควบคุมอุณหภูมิ และอ่างทดสอบ
 
            อ่างทดสอบ ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อการติดตั้งชุด magnetic stirrerจำนวน 4 ชุด โดยใช้มอเตอร์ขับเพียง 1 ตัว และคำนวณระบบควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถควบคุมอุณภูมิ ที่ใช้งาน 120 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งรูปแบบการวางฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่แม่เหล็กของระบบ  magnetic stirrer  ซึ่งจะทำให้แม่เหล็กเสื่อมสภาพ  และต้องมีระยะที่เหมาะสมไม่ทำให้สูญเสียแรง
แม่เหล็ก ที่จะนำขับ magnetic bar ที่ใส่อยู่ในขวดทดลอง
 
2. Silicone Oil
 
            คำนวณค่าความหนืดของ SiliconeOil ที่จะต้องนำมาใช้เพื่อให้สามารถ ถ่ายเทอุณหภูมิ ภายในอ่างทดสอบได้อย่างเหมาะสม และให้ระบบควบคุมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
3. ระบบ Magnetic Stirrer
 
            ออกแบบระบบ manetic stirrer 4 ตำแหน่ง ภายในตัวอ่างทดสอบ โดยใช้ มอเตอร์ ขับเพียงตัวเดียว กำหนดระยะห่างในการว่างจุดหมุนเพื่อป้องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็ก ในแต่ละจุดหมุน